V průběhu posledních let se snažíme využít nabídky různých nadací, fondů i evropských peněz, abychom zkvalitnili, či rozšířili naše služby.

1. Projekt "Kurzy pro matky" společně administrovaný s Městskou částí Praha 9, který probíhal v letech 2003-2005 v Jeslích. Podpořen byl téměř 5 miliony z ESF.

2. Projekt „Vzdělávání zaměstnanců Střediska sociálních služeb“ byl zaměřen na vzdělávání pracovníků ve Středisku sociálních služeb Podpořen byl z ESF - Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti  Projekt byl zahájen dne 1. 6. 2012 a běžel do ledna roku 2014 v objemu 608 107,38

3. Projekt zavedení paliativní péče v Domově seniorů - 2015 - 2016 - vzdělávání zaměstnanců a nastavení systému paliativní péče - Avast v objemu 90.106,-

4. Projekt "Dětské skupiny Prosek" - probíhal v roce 2016 - 2.145.547,-

5. Projekt "Dětská skupina Českolipská 1" - probíhá od května 2017 do dubna 2020 - v objemu cca 2.500.000,- Kč

6. Projekt "Dětská skupina Českolipská 2" - probíhá od května 2017 do dubna 2020 - v objemu cca 2.500.000,- Kč

7. Projekt "Dětská skupina Českolipská 3" - probíhá od května 2017 do dubna 2020 - v objemu cca 2.500.000,- Kč

8. Projekt "CE1516 I-CARE-SMART, INNOVATION ECOSYSTEM FOR SMART ELDERLY CARE" - probíhá od 1. 5. 2019 do 31.12.2021 - v objemu 145.533,- Euro

 

Zapojení do projektů: - Projekt "Vzdělávání praxí" - cca 50tisíc - ESF -zaměstnanost

Veolia - podpora aktivit v aktivizačním centru - od 2016 dosud - celkový objem cca 200.000,- Kč

Mezi námi - spolupráce Domova seniorů s Mateřskou školou

 

 

             

Attachments:
Download this file (prezentace - p. Sojka.pdf)Zákon o sociálních službách[Sojka]175 kB
Download this file (prezent.pdf)Metody sociální práce[Žáčková]189 kB
Download this file (zakonosocsluzbach_mazur.ppt)Zákon o sociálních službách[Mazur]271 kB
Download this file (zakladyosetrovatelstvivsocsluzbach_hasnedl.ppt)Základy ošetřovatelství[Hasnedlová]2298 kB
Download this file (zakladykkomunikace_domkarova.ppt)Základy komunikace[Domkářová]513 kB
Download this file (SQSS_bednarova.pdf)Standardy kvality v sociálních službách[Bednářová]414 kB
Download this file (psychminimum_fabiniova.ppt)Psychiatrické minimum[Fabíniová]322 kB
Download this file (IP_DS_Hradecna.ppt)Individuální plánování II.[Hradečná]402 kB
Download this file (IP PS_Hradečná.ppt)Individuální plánování II.[Hradečná]381 kB
Download this file (individualniplanovani_stanova.ppt)Individuální plánování[Staňová]290 kB
Download this file (individualniplanovani_langerova.ppt)Individuální plánování[Langerová]1339 kB

 

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Projekt „Vzdělávání zaměstnanců Střediska sociálních služeb“
Vážení spoluobčané,
v jednom  z minulých vydání Devítky jsme vás informovali o tom, že Středisko sociálních služeb Mč Praha 9 zahájilo realizaci projektu „Vzdělávání zaměstnanců Střediska sociálních služeb“. Tento projekt můžeme realizovat s finanční podporou Magistrátu hlavního města Prahy a Evropského sociálního fondu EU. Vzhledem k tomu, že se realizace projektu pomalu blíží ke svému konci, dovolte nám, abychom Vás informovali o dílčích výstupech.
 Cílem projektu je zvýšit cenu našich zaměstnanců na trhu práce, případně je na trhu práce udržet. Do vzdělávacího projektu jsme proto vybrali zaměstnance s nižší kvalifikací, případně ty, kteří splňovali kritérium vyššího věku. Vzdělávání probíhá v pravidelných intervalech. Dosud bylo odlektorováno 108 hodin základních kurzů. Každý ze zaměstnanců se tedy mohl účastnit 27 hodin základních kurzů. Témata jsme vybírali dle požadavků zaměstnanců, ale i požadavků organizace. Jednalo se především o témata Metody sociální práce a základy sociálního poradenství, Zákon o sociálních službách a Standardy kvality v sociálních službách, Individuální plánování s klientem, Základy komunikace a ošetřovatelské péče, pracovníci též získali znalosti z oblasti psychiatrického minima.
V další etapě vzdělávání se zaměstnanci po dohodě s koordinátory rozdělili do tří skupin tzv. specializačního vzdělávání. Čtyři zaměstnanci úspěšně absolvovali kurz práce na počítači, dvanáct se vzdělalo v oblasti Bazální stimulace a šest ze zaměstnanců si jako oblast své specializace vybralo Paliativní péči o klienta v sociálních službách.    
Projekt byl zahájen dne 1. 6. 2012 a poběží do ledna roku 2014. Více informací o projektu, včetně možnosti prostudovat vzdělávací materiály naleznete na www.ssspraha9.cz  v sekci „Vzdělávání zaměstnanců z ESF“.

Mgr. Martina Pižlová, Bc. Jana Mazurová
Koordinátorky projektu
 
             Pohled do učebny, ve které probíhají kurzy.

 

                  
  Evropský sociální fond
     Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Vzdělávání zaměstnanců Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9
„Vzdělávání zaměstnanců Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9“ je názvem projektu, který je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu (registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/34309) v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita. Realizace projektu byla zahájena 1. 6. 2012 a potrvá do 31. 1. 2014, kdy bude projekt ukončen.
Cílem projektu je zahájit a nastavit vzdělávání zaměstnanců  - pracovníků v sociálních službách, kteří mají nejvýše ukončené střední vzdělání s výučním listem, nebo jsou ohroženi na trhu práce z důvodu věku.  Díky projektu zvyšujeme cenu zaměstnanců na trhu práce, ale zároveň se snažíme nastavit systém vzdělávání zaměstnanců v organizaci.
Díky finanční podpoře nám bylo umožněno technicky vybavit učebnu v jednom z objektů Střediska sociálních služeb, zajistit lektory, ale i poskytnout občerstvení zaměstnancům, kteří se školení účastní.  Kurzy se snažíme plánovat tak, aby je co nejvíce zaměstnanců mohlo absolvovat ve své pracovní době. Po ukončeném setkání si účastníci ověřují nabyté znalosti krátkým testem, který shrnuje okruhy z probíraného tématu. V současné době naši zaměstnanci absolvují tzv. „základní kurzy“ jež obsahují témata, která souvisí s výkonem povolání pracovníka v sociálních službách v přímé ošetřovatelské péči. Po ukončení základních kurzů budou všichni zaměstnanci absolvovat setkání s koordinátory projektu a na základě nabídky se rozřadí do tzv. „specializačních kurzů“. Zde nabídneme zaměstnancům absolvovat kurz Bazální stimulace, práce na PC nebo kurz Paliativní péče.
Do této chvíle absolvovalo 28 zaměstnanců kurz Metody a základy sociální práce a základy sociálního poradenství, 28 zaměstnanců kurz zaměřený na Standardy kvality v sociálních službách a Zákon o sociálních službách, 23 zaměstnanců se zúčastnilo kurzu Individuálního plánování s klientem v sociálních službách. 24 zaměstnanců pak absolvovalo kurz Psychiatrického minima a 26 se účastnilo kurzu zaměřeného na základy ošetřovatelské péče. V současné době probíhá kurz, ve kterém si zaměstnanci osvojí základy komunikačních technik s klientem. Všechna setkání jsou tříhodinová a obsahují kromě teorie i mnoho praktických příkladů. Lektoři pro zaměstnance – účastníky vzdělávání zpracovávají také prezentace obsahující důležité body z probírané problematiky. Tyto prezentace jsou následně vyvěšovány a volně ke stažení na webových stránkách organizace www.ssspraha9.cz , kde je zároveň možné získat bližší informace o probíhajícím projektu.

 

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Projekt „Vzdělávání zaměstnanců Střediska sociálních služeb“

Vážení spoluobčané,

v jednom  z minulých vydání Devítky jsme vás informovali o tom, že Středisko sociálních služeb Mč Praha 9 zahájilo realizaci projektu „Vzdělávání zaměstnanců Střediska sociálních služeb“. Tento projekt můžeme realizovat s finanční podporou Magistrátu hlavního města Prahy a Evropského sociálního fondu EU.

Do projektu byli zapojeni pracovníci v sociálních službách, kteří poskytují přímou ošetřovatelskou péči v rámci služeb organizace. Konkrétně se jedná o pracovníky domova seniorů, pečovatelské služby a denního stacionáře. Cílem projektu je zvýšit cenu našich pracovníků na trhu práce, případně je na trhu práce udržet. Práce v sociální oblasti se vyznačuje velkými nároky na pracovníky v tzv. „pomáhajících profesích“. V posledních letech jsme též zaznamenali legislativní změny, které kladou větší důraz na kvalifikaci a další vzdělávání pracovníků. I to byl jeden z důvodů proč jsme sestavili vzdělávací projekt a požádali o jeho finanční podporu.

Pracovníci, kteří jsou do projektu zapojeni, mají nižší kvalifikaci, nebo jsou na trhu práce ohrožení z důvodu věku. Tím, že se průběžně vzdělávají a vzdělávací bloky jsou připravovány i s ohledem na to, ve které sociální službě pracují, si zároveň plní podmínku dalšího vzdělávání tak, jak ji vyžaduje legislativa.

V současné době jsme ukončili tzv. základní kurzy. Do této chvíle absolvovalo 28 zaměstnanců kurz Metody a základy sociální práce a základy sociálního poradenství, 28 zaměstnanců kurz zaměřený na Standardy kvality v sociálních službách a Zákon o sociálních službách, 23 zaměstnanců se zúčastnilo kurzu Individuálního plánování s klientem v sociálních službách. 24 zaměstnanců pak absolvovalo kurz Psychiatrického minima a 26 se účastnilo kurzu zaměřeného na základy ošetřovatelské péče. V současné době probíhá kurz, ve kterém si zaměstnanci osvojí základy komunikačních technik s klientem.

V dalších měsících plánujeme opakovat některá témata pro ty pracovníky, kteří se nemohli z nějakého důvodu vzdělávání účastnit a zároveň budeme realizovat tzv. specializační kurzy, ve kterých si zaměstnanci prohloubí své znalosti a schopnosti např. v oblasti práce na počítači, individuálního plánování sociální služby s klientem, vybraní zaměstnanci budou mít možnost absolvovat kurz Bazální stimulace nebo Paliativní péče.

 

           

                         

Projekt byl zahájen dne 1. 6. 2012 a poběží do ledna roku 2014. Více informací o projektu, včetně možnosti prostudovat vzdělávací materiály naleznete na www.ssspraha9.cz  v sekci „Vzdělávání zaměstnanců z ESF“.

 

Martina Pižlová, Jana Mazurová

Koordinátorky projektu