Pečovatelská služba je registrována dle zákona 108/2006 Sb. pod číslem 3240966.

Poskytuje pomoc klientům v jejich domácnostech:

1. s péčí o jejich osobu - osobní hygiena, stravování, doprovod k lékaři či na úřad apod.

2. s péčí o domácnost - úklid, nákup apod.

 Poslání:
Posláním pečovatelské služby je zajištění soustavné denní péče umožnit potřebným občanům, většinou seniorům, klidný život ve vlastní domácnosti a vyloučit, nebo alespoň oddálit nutnost odchodu z vlastní domácnosti.
Je poskytována v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách na základě uzavření smlouvy mezi klientem a poskytovatelem.
Cílovou skupinou jsou občané Městské části Praha 9, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Rodiny s dětmi mohou uzavřít smlouvu o poskytování služby, pokud potřebují úkony od pečovatelské služby a dodají před uzavřením smlouvy doporučení příslušného orgánu sociálně právní ochrany.

Zásady poskytování sociální služby:

Zaměstnanci jsou povinni důsledně dodržovat základní principy poskytování služby:

-    respektovat lidskou důstojnost a osobní svobodu uživatelů, se zvláštním zřetelem na svobodné rozhodování a zachování soukromí
-    všestranně podporovat uplatňování vlastní vůle uživatelů, včetně vytvoření podmínek pro vyjadřování jejich potřeb a stížností
-    být slušní a neúplatní při jednání
-    podporovat uživatele v jejich soběstačnosti, pomáhat rozvíjet jejich samostatnost a nezávislost na poskytované službě
-    podporovat uživatele v jejich osobních vztazích a aktivitách s rodinnými příslušníky a přáteli
-    vytvořit individuální přístup ke každému uživateli a podmínky pro co nejdelší udržení dosavadních duševních a tělesných schopností
-    poskytovat služby uživatelům bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, pohlaví

Místo a čas poskytování pečovatelské služby:

Pečovatelská služba se poskytuje v pracovní dny od 7:00 do 19.00 hod, o víkendech je zajištěn rozvoz obědů a úkony pečovatelské služby, které souvisí se sebeobsluhou v časovém intervalu 7.00 - 15.30 hod.

Kapacita:
Okamžitá kapacita pečovatelské služby je 19 uživatelů

Attachments:
Download this file (PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ k 1.1.2017.pdf)Pravidla pro podávání stížností[stížnosti]222 kB
Download this file (Zájemce - příloha č 2 - informační soubor k akt  k 21 1 2016.pdf)informace[Pečovatelská služba]520 kB